หน่วยงานภายใน

งานบริการประชาชน

 

แนะนำเว็บไซต์

 
 
 

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 2560

 
   คำแถลงงบประมาณประกอบข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
   
   ประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
   
   คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖๐
 
   บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
 
   รายจ่ายตามแผยงานและงบรายจ่าย
 
   รายงานประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
 
   รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
 
   รายงานประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
 
                             รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
                                                   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖๐
 

   แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

 
   แผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ
 
   แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง
 
   แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
 
   แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัค
 
   แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
 
   แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
 
   แผนงานการศึกษา งานระดับมัธยมศึกษา
 

   แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณะสุขและงานสาธารณสุขอื่น

 
   แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
 
   แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล
 
   แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
 
   แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน
 
   แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ
 
   แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
 
   แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว
 
   แผนงานอุสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา
 
   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
 
   แผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร
 
   แผนงานการเกษตร งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้
 
   แผนงานงบกลาง งบกลาง
 
 
                             || ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย พ.ศ.๒๕๕๙ ||
  
  
  
    

สถิติผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday2784
mod_vvisit_counterYesterday3801
mod_vvisit_counterThis week19959
mod_vvisit_counterLast week19950
mod_vvisit_counterThis month63103
mod_vvisit_counterLast month87405
mod_vvisit_counterAll days704662

Online Now: 44
Your IP: 18.215.161.19
,
Today: June 20, 2019