หน่วยงานภายใน

งานบริการประชาชน

 
dumrong01

แนะนำเว็บไซต์

 
 
 

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 2560

 
   คำแถลงงบประมาณประกอบข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
   
   ประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
   
   คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖๐
 
   บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
 
   รายจ่ายตามแผยงานและงบรายจ่าย
 
   รายงานประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
 
   รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
 
   รายงานประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
 
                             รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
                                                   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖๐
 

   แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

 
   แผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ
 
   แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง
 
   แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
 
   แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัค
 
   แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
 
   แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
 
   แผนงานการศึกษา งานระดับมัธยมศึกษา
 

   แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณะสุขและงานสาธารณสุขอื่น

 
   แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
 
   แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล
 
   แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
 
   แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน
 
   แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ
 
   แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
 
   แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว
 
   แผนงานอุสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา
 
   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
 
   แผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร
 
   แผนงานการเกษตร งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้
 
   แผนงานงบกลาง งบกลาง
 
 
                             || ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย พ.ศ.๒๕๕๙ ||
  
  
  
    
m5

สถิติผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday2482
mod_vvisit_counterYesterday3476
mod_vvisit_counterThis week2482
mod_vvisit_counterLast week24427
mod_vvisit_counterThis month30356
mod_vvisit_counterLast month108157
mod_vvisit_counterAll days2045059

Online Now: 50
Your IP: 54.236.59.154
,
Today: August 09, 2020