หน่วยงานภายใน

SP
CHNG
SSA
LK
KK
YS
SK
PNG
KJ
PD
SS
PN

งานบริการประชาชน

 
dumrong01

ประกาศรับสมัคร/โอนย้าย

ประกาศข่าวประชาสัมพันธ์

สัญญาซื้อขาย

แนะนำเว็บไซต์

 
 
 

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา

     

 กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย (พ.ศ. 2561 - 2564)
 
          วิสัยทัศน์

                          "ยึดหลักธรรมาภิบาล ประสานการพัฒนา  ประชาชนมีความสุข"

          ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบคมนาคมขนส่ง

                   - กลยุทธ์ 1.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบคมนาคมขนส่งให้ได้มาตรฐาน

     - กลยุทธ์ 1.2 พัฒนาแหล่งน้ำและระบบบริหารจัดการน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคและการเกษตร

          - กลยุทธ์ 1.3 พัฒนางานด้านผังเมือง งานวิศวกรรมจราจร

     ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

              - กลยุทธ์ 2.1 ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

              - กลยุทธ์ 2.2 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพและการตลาด เพื่อเพิ่มศักยภาพ

                  ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นให้ได้มาตรฐานสากล

              - กลยุทธ์ 2.3 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว วิถีชีวิตและอัตลักษณ์ของคนในชุมชน

              - กลยุทธ์ 2.4 ส่งเสริม อนุรักษ์  ด้านศาสนาและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

     ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข

              - กลยุทธ์ 3.1 ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยให้ได้มาตรฐานการศึกษา

              - กลยุทธ์ 3.2 ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสู่อาชีพ

          - กลยุทธ์ 3.3 ส่งเสริมและพัฒนาสุขภาวะที่ดีของประชาชนในท้องถิ่น

          - กลยุทธ์ 3.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบการบริการสาธารณสุข

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

          - กลยุทธ์ 4.1 รักษาความสงบเรียบร้อยเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

              - กลยุทธ์ 4.2 ป้องกัน ฟื้นฟูและบรรเทาสาธารณภัย

          - กลยุทธ์ 4.3 ป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด อบายมุข สื่อด้านอิเลคทรอนิกส์

          - กลยุทธ์ 4.4 พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส

     ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน

              - กลยุทธ์ 5.1 ส่งเสริมและพัฒนาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

              - กลยุทธ์ 5.2 ส่งเสริมและพัฒนาการควบคุม ป้องกัน แก้ไขปัญหาขยะ น้ำเสีย และมลภาวะ

              - กลยุทธ์ 5.3 ส่งเสริมและพัฒนาการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานทดแทน

     ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร

              - กลยุทธ์ 6.1 พัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น

              - กลยุทธ์ 6.2 พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

              - กลยุทธ์ 6.3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของทุกภาคส่วน

              - กลยุทธ์ 6.4 พัฒนาปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้และเทคโนโลยีเพื่อรองรับระบบดิจิทัล

              - กลยุทธ์ 6.5 ส่งเสริมนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

Nayok   

นางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

ITALogo1
m5
QA

b1

สถิติผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday930
mod_vvisit_counterYesterday3647
mod_vvisit_counterThis week930
mod_vvisit_counterLast week29544
mod_vvisit_counterThis month16080
mod_vvisit_counterLast month138533
mod_vvisit_counterAll days3848779

Online Now: 58
Your IP: 54.211.101.93
,
Today: December 05, 2021

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

คำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง