สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

   

 

 

 
     
     
   นายสุธีระพงษ์ วันไชยธนวงศ์
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
 
     
   
นายอัมรินทร์ มณีรัตน์
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
  นายเสน่ห์ ปัญญาดี
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
     
     
  นายสมนึก ใจจักร์
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
 
     
 นายอัมรินทร์ มณีรัตน์
เขตเลือกตั้งที่ ๑
อ.เมือง
นางทรงศรี คมขำ
เขตเลือกตั้งที่ ๒
อ.เมือง
 นายสะอาด ปัญญาดี
เขตเลือกตั้งที่ ๓
อ.เมือง
     
 
นายวัชรพงศ์ ปิโย
เขตเลือกตั้งที่ ๔ 
อ.เมือง
นายสิทธิการ หวันแก้ว
เขตเลือกตั้งที่ ๕ 
อ.เมือง
นายสมนึก ใจจักร์
เขตเลือกตั้งที่ ๖
อ.เมือง
     
     
  นายกิตติชัย อิ่นสุวรรณ
เขตเลือกตั้งที่ ๗ 
อ.เมือง
 
     
นายอำพล เวียงสิมา
เขตเลือกตั้งที่ ๑
อ.พาน
 นายสวัสดิ์ แสงบุญ
เขตเลือกตั้งที่ ๒
อ.พาน
นางอิสราง อุดม
เขตเลือกตั้งที่ ๔ 
อ.พาน
     
     
     
     
 
นายชัยยนต์ ศรีสมุทร
เขตเลือกตั้งที่ ๑
อ.แม่สาย
 นายบัณฑิต สุรินเปา
เขตเลือกตั้งที่ ๒
อ.แม่สาย

     
 นายประเสริฐ ชุ่มเมืองเย็น
เขตเลือกตั้งที่ ๑
อ.แม่จัน
นายเสน่ห์ ปัญญาดี
เขตเลือกตั้งที่ ๒ 
อ.แม่จัน
ส.ต.ต.ชมชาติ กัปปะหะ
เขตเลือกตั้งที่ ๓
อ.แม่จัน
     
   
 นายวสุพล จตุรคเชนทร์เดชา
เขตเลือกตั้งที่ ๑
อ.เชียงของ
   
     
 
 ว่าที่ร้อยตรีจีรศักดิ์ จูเปาะ
เขตเลือกตั้งที่ ๑
อ.แม่สรวย
น.ส.อัญรัตน์ จอมวุฒิ
เขตเลือกตั้งที่ ๒ 
อ.แม่สรวย
 
     
 
นายฉัตรชัย อภิสุนทรกุล
เขตเลือกตั้งที่ ๑
อ.แม่ฟ้าหลวง
 น.ส.อมรรัตน์ รัตนาชัย
เขตเลือกตั้งที่ ๒
อ.แม่ฟ้าหลวง
 
     
   
นายสมเพชร วงษา
เขตเลือกตั้งที่ ๑ 
อ.เวียงป่าเป้า
   
     
 
 นายบุญตัน เสนคำ
เขตเลือกตั้งที่ ๑
อ.เทิง
  นางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์
เขตเลือกตั้งที่ ๒
อ.เทิง
 
     
   
 นายสมชาติ ขวัญชัย
เขตเลือกตั้งที่ ๑
อ.แม่ลาว
   
     
     

   

   

   

   

   

   

   

    
เขตเลือกตั้งที่ ๑
อ.พญาเม็งราย

   
     
     
 นายฑราวุธ กันทะเขียว
เขตเลือกตั้งที่ ๑
อ.ขุนตาล
   
     

  

   
นายสุวัฒน์ ตระกูลโรจน์
เขตเลือกตั้งที่ ๑ 
อ.เชียงแสน
   
     
   

 นายประสิทธิ์ ท้าวชัยมูล
เขตเลือกตั้งที่ ๑
อ.ป่าแดด

   
     
     
 นายปภาน นัยติ๊บ
เขตเลือกตั้งที่ ๑
อ.เวียงเชียงรุ้ง
   
     
     
 นายสุธีระพงษ์ วันไชยธนวงศ์
เขตเลือกตั้งที่ ๑
อ.เวียงชัย
   
     
   
 นายคณิสร จันทราพูน
เขตเลือกตั้งที่ ๑
อ.ดอยหลวง