๒๘ กันยายน วันพระราชทานธงชาติไทย

หน่วยงานภายใน

งานบริการประชาชน

 

ประกาศรับสมัคร/โอนย้าย

      

เผาป่า เผาขยะ เผาพื้นที่การเกษตร จำคุกและปรับ
พบเห็นไฟไหม้ป่า แจ้ง สายด่วน 1362 หรือ 053-712603
เชิญประกวดผลงานนวัตกรรมการจัดการขยะมูลฝอยที่ต้นทาง
รายละเอียดเพิ่มเติม เว็บไซต์ http://www.deqp.go.th/new/
อบจ.เชียงราย มินิมาราธอน
ขอเชิญร่วมการแข่งขัน อบจ.เชียงราย มินิมาราธอน ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561

     

      

 

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.เชียงราย
ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐

    

    รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.เชียงราย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ รอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ (ระหว่างเดือน เมษายน - กันยายน ๒๕๖๐)
     รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.เชียงราย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ รอบเดือน เมษายน ๒๕๖๐ (ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๕๙ - มีนาคม ๒๕๖๐)
 
     คำนำ
 
     ส่วนที่ ๑ บทนำ
 
     ส่วนที่ ๒ นโยบายผู้บริหารและแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
 
     ส่วนที่ ๓ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.เชียงราย พ.ศ.๒๕๖๐ รอบเดือน เมษายน ฑ.ศ.๒๕๖๐ (ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๕๘ - มีนาคม ๒๕๖๐)
 
     ส่วนที่ ๔ สรุปผลการประเมินความพึงพอใจผลการดำเนินงานของ อบจ.เชียงราย
 
     ส่วนที่ ๕ ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.เชียงราย
 
 
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.เชียงราย 
|| ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙ ||
 
    
 

พยากรณ์อากาศ

Online

We have 120 guests and no members online