หน่วยงานภายใน

SP
CHNG
SSA
LK
KK
YS
SK
PNG
KJ
PD
SS
PN

งานบริการประชาชน

 
dumrong01

ประกาศรับสมัคร/โอนย้าย

ประกาศข่าวประชาสัมพันธ์

สัญญาซื้อขาย

แนะนำเว็บไซต์

 
 
 

      

     

      

  

 แผนพัฒนาสามปี (๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)
     
  
   ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย (๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) 
   
   คำนำ
  
   สารบัญ
  
   บทนำ
 
   สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญของอค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
 
   สรุปผลการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายในปีที่ผ่านมา
 
   ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
 
   โครงสร้างความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย พ.ศ.๒๕๕๙
 
   ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
 
 รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)
   แผนพัฒนาสามปีองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย (พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๔
 
  แผนพัฒนาสามปีองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย (พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๓
 
  แผนพัฒนาสามปีองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย (พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒
 
  แผนพัฒนาสามปีองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย (พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑
 
   บัญชีสรุปโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)
 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค และรับบโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนางานด้านผังเมืองเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
  แนวทางการพัฒนาที่ ๑ การพัฒนาระบบคมนาคมและขนส่ง ทางระบายน้ำ สะพาน งานวิศวกรรมจราจร
   
   ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค และรับบโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนางานด้านผังเมืองเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
  แนวทางการพัฒนาที่ ๒ การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพื้นฐาน
   
   ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค และรับบโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนางานด้านผังเมืองเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
  แนวทางการพัฒนาที่ ๓ การพัฒนางานด้านการผังเมือง  
   
   ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว
  แนวทางการพัฒนาที่ ๑ ส่งเสริมการสร้างงานและสร้างอาชีพให้แก่ประชาชน กลุ่มแรงานนอกระบบ กลุ่มผู้ไม่มีงานทำ กลุ่มผู้สูงอายุ 
   
   ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว
  แนวทางการพัฒนาที่ ๒ ส่งเสริมเครือข่ายการเรียนรู้เกษตรกรในพื้นที่ด้านการผลิต การแปรรูป การจำหน่ายและการตลาด
   
   ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว
  แนวทางการพัฒนาที่ ๓ การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นระบบและมีคุณภาพและจัดหาแหล่งท่องเที่ยวใหม่
   
   ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว
  แนวทางการพัฒนาที่ ๔ พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวทุกภาคส่วนให้มีความรู้ความเข้าใจในด้านการให้บริการ
 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
  แนวทางการพัฒนาที่ ๑ ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
  
   ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
  แนวทางการพัฒนาที่ ๒ ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพสู่มาตรฐานวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
  
   ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
  แนวทางการพัฒนาที่ ๓ ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาหนึ่งโรงเรียนสามหลักสูตรมุ่งสู่ความเป็นเลิศ
  
   ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
  แนวทางการพัฒนาที่ ๔ สนับสนุนการเรียนรู้คู่คุณธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์โดยคำนึงถึงภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมทางด้านภาษาและการแต่งการล้านนา
  
   ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
  แนวทางการพัฒนาที่ ๕ พัฒนาสื่อการเรียนการสอนและเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่เพื่อเปิดโอกาศการเรียนรู้อย่างกว้างขวางและทั่วถึง
  
   ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
  แนวทางการพัฒนาที่ ๖ พัฒนาแหล่งเรียนรู้ อาคารสถานที่ให้ทันสมัยหลากหลายและเอื้อต่อการเรียนรู้
  
   ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
  แนวทางการพัฒนาที่ ๑ ส่งเสริมและสนับสนุนงานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม 
  
   ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
  แนวทางการพัฒนาที่ ๒ ส่งเสริมสนับสนุนแหล่งเรียนรู้ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม พิพิธภัณฑ์ โบราณสถานหอจดหมายเหตุ
   
   ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
  แนวทางการพัฒนาที่ ๓ ส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ สวนสาธารณ สวนสุขภาพและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
   
   ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
  แนวทางการพัฒนาที่ ๔ ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านสาธารณสุข อนามัยครอบครัว การรักษาพยาบาล การแพทย์ทางเลือก การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
   
   ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
  แนวทางการพัฒนาที่ ๕ ส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนในท้องถิ่นให้ได้รับอาหารเสริมและอาหารกลางวันอย่างครบถ้วนและเป็นธรรม
   
   ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
  แนวทางการพัฒนาที่ ๖ ส่งเสริมและพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน งานด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย
   
   ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
  แนวทางการพัฒนาที่ ๗ ส่งเสริมและสนับสนุนงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นระบบ
   
   ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
  แนวทางการพัฒนาที่ ๘ ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายในพื้นที่ที่ประสบเหตุสาธารณภัย
   
   ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
  แนวทางการพัฒนาที่ ๙ ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายในพื้นที่ที่ประสบเหตุสาธารณภัย
   
   ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
  แนวทางการพัฒนาที่ ๑๐ ส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านสวัสดิการสังคม การสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิต
 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดำรงความสมบูรณ์และยั่งยืน
  แนวทางการพัฒนาที่ ๑ ส่้งเสริมและสนับสนุนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มนุษย์ใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาติอย่างสมดุล
  
   ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดำรงความสมบูรณ์และยั่งยืน
  แนวทางการพัฒนาที่ ๒ เสริมสร้างความร่วมมือและสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนในการดำเนินการอนุรักษ์ การคุ้มครองดูแลการปลูกป่า และบำรุงรักษาป่าไม้ น้ำ
  
   ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดำรงความสมบูรณ์และยั่งยืน
  แนวทางการพัฒนาที่ ๓ พัฒนาองค์กรปกครองส่วนท่้องถิ่นให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  
   ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดำรงความสมบูรณ์และยั่งยืน
  แนวทางการพัฒนาที่ ๔ พัฒนาแหล่งน้ำและระบบบริหารจัดการน้ำเพื่อให้เพียงพอต่อการอุปโภคและบริโภค
 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริหารกาารเมืองการปกครอง
  แนวทางการพัฒนาที่ ๑ ส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิเสรีภาพและเสริมสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
   
   ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริหารกาารเมืองการปกครอง
  แนวทางการพัฒนาที่ ๒ เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ในชุมชนและท้องถิ่น บนพื้นฐานของความถูกต้อง ยุติธรรมและการยอมรับของทุกภาคส่วน
   
   ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริหารกาารเมืองการปกครอง
  แนวทางการพัฒนาที่ ๓ พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักธรรมาภิบาล
   
   ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริหารกาารเมืองการปกครอง
  แนวทางการพัฒนาที่ ๔ พัฒนาสนับสนุนการใช้เครื่องมือเครื่องใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติราชการ
   
   ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริหารกาารเมืองการปกครอง
  แนวทางการพัฒนาที่ ๕ พัฒนาสนับสนุนุการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมภิบาล
   
   ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริหารกาารเมืองการปกครอง
  แนวทางการพัฒนาที่ ๖ เสริมสร้างระบบด้านการประสานเครือข่ายในการพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็งเพื่อให้เกิดความร่วมมือและบูรณาการร่วมกัน
   
โครงการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อบรรจุเข้าแผนพัฒนาสามปีองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสร้างพื้นฐาน และการพัฒนางานด้านผังเมืองเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
  แนวทางการพัฒนาที่ ๑ การพัฒนาระบบคมนาคมและขนส่งทางระบายน้ำ สะพาน งานวิศวกรรมจราจร
   
   ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสร้างพื้นฐาน และการพัฒนางานด้านผังเมืองเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
  แนวทางการพัฒนาที่ ๒ การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น
 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพํฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
  แนวทางการพัฒนาที่ ๓ ส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ สวนสาธารณะ สวนสุขภาพ และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
  
   ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดำรงความสมบูรณ์และยั่งยืน
  แนวทางการพัฒนาที่ ๔ พัฒนาแหล่งน้ำและระบบบริหารจัดการน้ำเพื่อให้เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค
 
   บัญชีสรุปโครงการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อบรรจุในแผนพัฒนาสามปีองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
 
   แนวทางการติดตามประเมินผล
 
   ภาคผนวก
 
 
 
 
 
 
 
 
 
|| แผนพัฒนาสามปี (๒๕๕๘ - ๒๕๖๐) || แผนพัฒนาสามปี (๒๕๕๗ - ๒๕๕๙) ||
 
 
 
 
 
 

Nayok   

นางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

ITALogo1
m5
QA

b1

สถิติผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday4194
mod_vvisit_counterYesterday5158
mod_vvisit_counterThis week19418
mod_vvisit_counterLast week29909
mod_vvisit_counterThis month75841
mod_vvisit_counterLast month109120
mod_vvisit_counterAll days3643794

Online Now: 78
Your IP: 3.236.232.99
,
Today: October 19, 2021

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

คำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง