กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัดเชียงราย
(พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

 

    กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดเชียงราย (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ) ใหม่

    กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ) ใหม่

    กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในพืนที่จังหวัดเชียงราย (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ) ใหม่

   กรอบการประสานโครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงรายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๘ (เพิ่มเติมฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙