Articles

แผนพัฒนาสามปี (๒๕๖๐ - ๒๕๖๒)

     

    

      ประกาศแผนพัฒนาสามปี องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๒)   

   

      ประกาศแผนพัฒนาสามปี องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๒)    

   

      ประกาศแผนพัฒนาสามปี องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๒)

 

      ประกาศแผนพัฒนาสามปี องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เพิ่มเติม ฉบับที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๒)

 

      ประกาศแผนพัฒนาสามปี องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เพิ่มเติม ฉบับที่ ๔ (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๒)

 
      ประกาศแผนพัฒนาสามปี องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๕ (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๒)

 

   

        || แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๑ ||