องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย - องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
๒๘ กันยายน วันพระราชทานธงชาติไทย

หน่วยงานภายใน

งานบริการประชาชน

 

ประกาศรับสมัคร/โอนย้าย

แนะนำเว็บไซต์

 
 
 

Articles

 

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.เชียงราย
ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐

    

    รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.เชียงราย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ รอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ (ระหว่างเดือน เมษายน - กันยายน ๒๕๖๐)
     รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.เชียงราย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ รอบเดือน เมษายน ๒๕๖๐ (ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๕๙ - มีนาคม ๒๕๖๐)
 
     คำนำ
 
     ส่วนที่ ๑ บทนำ
 
     ส่วนที่ ๒ นโยบายผู้บริหารและแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
 
     ส่วนที่ ๓ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.เชียงราย พ.ศ.๒๕๖๐ รอบเดือน เมษายน ฑ.ศ.๒๕๖๐ (ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๕๘ - มีนาคม ๒๕๖๐)
 
     ส่วนที่ ๔ สรุปผลการประเมินความพึงพอใจผลการดำเนินงานของ อบจ.เชียงราย
 
     ส่วนที่ ๕ ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.เชียงราย
 
 
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.เชียงราย 
|| ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙ ||
 
    
 

พยากรณ์อากาศ

Online

We have 50 guests and no members online