Articles

     

 แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
    
 
 
      ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) อบจ.เชียงราย ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๓
 
      ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) อบจ.เชียงราย ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๓