Details for การเปิดเผยราคากลางและวิธีการคำนวนราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศสอบราคาจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย โดยการทำความสะอาดพร้อมจัดเก็บ ภายในงานมหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย ๒๐๑๖

PropertyValue
Name:การเปิดเผยราคากลางและวิธีการคำนวนราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศสอบราคาจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย โดยการทำความสะอาดพร้อมจัดเก็บ ภายในงานมหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย ๒๐๑๖
Description:
Filename:2241.pdf
Filesize: 1.44 MB
Filetype:pdf (Mime Type: application/pdf)
Creator:admin
Created On: 12/02/2016 17:07
Viewers:Everybody
Maintained by:admin
Hits:228 Hits
Last updated on: 12/02/2016 17:09
Homepage:
CRC Checksum:
MD5 Checksum: