Details for ประกวดราคาจ้างกำจัดขยะของเสียอันตรายตามโครงการ ท้องถิ่นเชียงรายสร้างสรรค์ ร่วมกันกำจัดขยะอันตราย ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวนไม่น้อยกว่า ๔๒,๑๙๗.๙๓ ด้วยวิธี (e-bidding)

PropertyValue
Name:ประกวดราคาจ้างกำจัดขยะของเสียอันตรายตามโครงการ ท้องถิ่นเชียงรายสร้างสรรค์ ร่วมกันกำจัดขยะอันตราย ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวนไม่น้อยกว่า ๔๒,๑๙๗.๙๓ ด้วยวิธี (e-bidding)
Filename:120966_3776.pdf
Filesize: 6.08 MB
Filetype:pdf (Mime Type: application/pdf)
Creator:admin
Created On: 09/12/2023 14:31
Viewers:Everybody
Maintained by:admin
Hits:116 Hits
Last updated on: 09/12/2023 14:43
Homepage:
CRC Checksum:
MD5 Checksum: