Details for ราคากลาง จ้างกำจัดขยะของเสียอันตรายตามโครงการ "ท้องถิ่นเชียงรายสร้างสรรค์ ร่วมกันกำจัดขยะอันตราย" ประจำปี 2566 จำนวนไม่น้อยกว่า 42,197.93 กิโลกรัม

PropertyValue
Name:ราคากลาง จ้างกำจัดขยะของเสียอันตรายตามโครงการ "ท้องถิ่นเชียงรายสร้างสรรค์ ร่วมกันกำจัดขยะอันตราย" ประจำปี 2566 จำนวนไม่น้อยกว่า 42,197.93 กิโลกรัม
Filename:120966_3775.pdf
Filesize: 454.86 kB
Filetype:pdf (Mime Type: application/pdf)
Creator:admin
Created On: 09/12/2023 15:05
Viewers:Everybody
Maintained by:admin
Hits:43 Hits
Last updated on: 09/12/2023 15:08
Homepage:
CRC Checksum:
MD5 Checksum: