๒๘ กันยายน วันพระราชทานธงชาติไทย

หน่วยงานภายใน

งานบริการประชาชน

 

ประกาศรับสมัคร/โอนย้าย

แนะนำเว็บไซต์

 
 
 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
     
 

 
   นายสุธีระพงษ์ วันไชยธนวงศ์
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
 
     
   
นายอัมรินทร์ มณีรัตน์
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
  นายเสน่ห์ ปัญญาดี
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
     
     
  นายสมนึก ใจจักร์
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
 
     
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เขตอำเภอเมือง
 
 นายอัมรินทร์ มณีรัตน์
เขตเลือกตั้งที่ ๑
นางทรงศรี คมขำ
เขตเลือกตั้งที่ ๒ 
 นายสะอาด ปัญญาดี
เขตเลือกตั้งที่ ๓
     
 
นายวัชรพงศ์ ปิโย
เขตเลือกตั้งที่ ๔ 
นายสิทธิการ หวันแก้ว
เขตเลือกตั้งที่ ๕ 
นายสมนึก ใจจักร์
เขตเลือกตั้งที่ ๖
     
     
  นายกิตติชัย อิ่นสุวรรณ
เขตเลือกตั้งที่ ๗ 
 
     
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เขตอำเภอพาน
 
นายอำพล เวียงสิมา
เขตเลือกตั้งที่ ๑
 นายสวัสดิ์ แสงบุญ
เขตเลือกตั้งที่ ๒
นายจิรายุ เผ่ากา
เขตเลือกตั้งที่ ๓ 
     
     
  นางอิสราง อุดม
เขตเลือกตั้งที่ ๔ 
 
     
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เขตอำเภอแม่สาย   
นายชัยยนต์ ศรีสมุทร
เขตเลือกตั้งที่ ๑
 นายบัณฑิต สุรินเปา
เขตเลือกตั้งที่ ๒
นายอนุภาส ปฎิเสน
เขตเลือกตั้งที่ ๓
     
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เขตอำเภอแม่จัน
 
 นายประเสริฐ ชุ่มเมืองเย็น
เขตเลือกตั้งที่ ๑
นายเสน่ห์ ปัญญาดี
เขตเลือกตั้งที่ ๒ 
ส.ต.ต.ชมชาติ กัปปะหะ
เขตเลือกตั้งที่ ๓
     
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เขตอำเภอเชียงของ
   
 นายวสุพล จตุรคเชนทร์เดชา
เขตเลือกตั้งที่ ๑
นายพงษ์ทร ชยาตุลชาต
เขตเลือกตั้งที่ ๒ 
 
     
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เขตอำเภอแม่สรวย
   
 ว่าที่ร้อยตรีจีรศักดิ์ จูเปาะ
เขตเลือกตั้งที่ ๑
น.ส.อัญรัตน์ จอมวุฒิ
เขตเลือกตั้งที่ ๒ 
 
     
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เขตอำเภอแม่ฟ้าหลวง
   
นายฉัตรชัย อภิสุนทรกุล
เขตเลือกตั้งที่ ๑
 น.ส.อมรรัตน์ รัตนาชัย
เขตเลือกตั้งที่ ๒
 
     
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เขตอำเภอเวียงป่าเป้า
   
นายสมเพชร วงษา
เขตเลือกตั้งที่ ๑ 
นายพิเชษฐ์ สุหอม
เขตเลือกตั้งที่ ๒ 
 
     
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เขตอำเภอเทิง
     
 นายบุญตัน เสนคำ
เขตเลือกตั้งที่ ๑
  นางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์
เขตเลือกตั้งที่ ๒
 
     
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เขตอำเภอแม่ลาว
   
 นายสมชาติ ขวัญชัย
เขตเลือกตั้งที่ ๑
   
     
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เขตอำเภอพญาเม็งราย
     
 
เขตเลือกตั้งที่ ๑
   
     
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เขตอำเภอขุนตาล
     
 นายฑราวุธ กันทะเขียว
เขตเลือกตั้งที่ ๑
   
     
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เขตอำเภอเวียงแก่น
     
 ร.ต.อ.ดอน สมควร
เขตเลือกตั้งที่ ๑
   
     
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เขตอำเภอเชียงแสน

  

   
นายสุวัฒน์ ตระกูลโรจน์
เขตเลือกตั้งที่ ๑ 
   
     
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เขตอำเภอป่าแดด
   

 นายประสิทธิ์ ท้าวชัยมูล
เขตเลือกตั้งที่ ๑

   
     
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เขตอำเภอเวียงเชียงรุ้ง
     
 นายปภาน นัยติ๊บ
เขตเลือกตั้งที่ ๑
   
     
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เขตอำเภอเวียงชัย
     
 นายสุธีระพงษ์ วันไชยธนวงศ์
เขตเลือกตั้งที่ ๑
   
     
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เขตอำเภอดอยหลวง
   
 นายคณิสร จันทราพูน
เขตเลือกตั้งที่ ๑
   
     

 

 

    
 

พยากรณ์อากาศ

Online

We have 66 guests and no members online