การส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

หน่วยงานภายใน

SP
CHNG
SSA
LK
KK
YS
SK
PNG
KJ
SS
123
PN

งานบริการประชาชน

 
dumrong01

ประกาศรับสมัคร/โอนย้าย

ประกาศข่าวประชาสัมพันธ์

แนะนำเว็บไซต์

 
 
 

กฎหมาย ระเบียบ พรบ. กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง

 

 

 รายการ  Download
 00.รัฐธรรมนูญ2560 unnamed
 01.พรบ.อบจ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่3 unnamed
 02.พรบ.อบจ.2540 แก้ไขถึงฉบับที่4 unnamed
 03.พรบ.อบจ.แก้ไขฯฉบับที่5 unnamed
 04.กฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) unnamed
 05.กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2541) unnamed
 06.กฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2541) unnamed
 07.กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2541) unnamed
 08.กฎกระทรวง ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2541) unnamed
 09.พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.2542 unnamed
 10.พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่อปท.(ฉบับที่ 2)2549 unnamed
 11.ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจฯ(กำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะฯ) unnamed
 12.ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจฯ(กำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะฯ(ฉบับที่ 2) unnamed
 13.ภารกิจที่ถ่ายโอนแล้วตามแผนปฏิบัติการฯ(ฉบับที่ 1)2545 unnamed
 14.ภารกิจที่ถ่ายโอนแล้วตามแผนปฏิบัติการฯ (ฉบับที่ 2)2551 unnamed
 15.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย(การจัดทำแผนพัฒนาของอปท.)2548 unnamed
 16.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย(การจัดทำแผนพัฒนาของอปท.ฉบับที่ 2)2559 unnamed
 17.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย(การจัดทำแผนพัฒนาของอปท.ฉบับที่ 3)2561 unnamed
 18.พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ2560 unnamed
 19.ระเบียบกระทรวงการคลัง(การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ)2560 unnamed
 20.กฎกระทรวง(กำหนดให้หน่วยงานอื่นเป็นหน่วยงานของรัฐตามพรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ2560) unnamed
 21.กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้ที่มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ2560 unnamed
 22.กฎกระทรวงกำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน และกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง2560 unnamed
 23.กฎกระทรวงกำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ2560 unnamed
 24.กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา2560 unnamed
 25.กฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง2560 unnamed
 26.กฎกระทรวง กำหนดเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงานของรัฐที่ใช้สิทธิอุทธรณ์ไม่ได้2560 unnamed
 27.กฎกระทรวงกำหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง2561 unnamed
 28.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย(การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของอปท.2547แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 3)2558 unnamed
 29.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย(การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของอปท.ฉบับที่ 4)2561 unnamed
 30.พรบ.วินัยการเงินการคลัง2561 unnamed
 31.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย(ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมฯ)2557 unnamed
 32.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย(ค่าใช้จ่ายในการจัดงานฯ)2559 unnamed
 33.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย(การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของอปท.)2562 unnamed
 34.พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ2540 unnamed
 35.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย(วิธีการงบประมาณของอปท.)2563 unnamed
 36.พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น2542 unnamed
 37.พรบ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง2539 unnamed
 38.ประกาศสำนักนายกฯ(คำสั่งทางปกครองที่ต้องระบุเหตุผลไว้ในคำสั่งฯ)2543 unnamed
 39.พรฎ.(การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี)2546 unnamed
 40.พรฎ.(การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ฉบับที่2)2562 unnamed
 41.พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน-2534(แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่8) unnamed

nayokNew   

นางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

ผลการปฏิบัติงานนายก2
ITALogo1
salary
m5
QA
livechart

b1

Commu
ศูนย์เยาวชน65
หน้าเว็บ PDPA

สถิติผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday178
mod_vvisit_counterYesterday2812
mod_vvisit_counterThis week2990
mod_vvisit_counterLast week22990
mod_vvisit_counterThis month42923
mod_vvisit_counterLast month74954
mod_vvisit_counterAll days6206723

Online Now: 45
Your IP: 3.226.72.194
,
Today: July 15, 2024