การส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

หน่วยงานภายใน

SP
CHNG
SSA
LK
KK
YS
SK
PNG
KJ
SS
123
PN

งานบริการประชาชน

 
dumrong01

ประกาศรับสมัคร/โอนย้าย

ประกาศข่าวประชาสัมพันธ์

แนะนำเว็บไซต์

 
 
 

ศูนย์วัฒนธรรมนิทัศน์และพิพิธภัณฑ์เมืองเชียงราย ๗๕๐ ปี

          จังหวัดเชียงราย เป็นจังหวัดที่มีประวัติความเป็นมาที่ยาวนาน มีมรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติที่มีความสำคัญและทรงคุณค่ามากมาย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายได้ตระหนักถึงคุณค่าเรื่องภูมิหลังของท้อง ถิ่น พัฒนาการทางสังคม ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ชนชาติพันธุ์ จึงให้การสนับสนุนส่งเสริมและการอนุรักษ์ฟื้นฟูสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของ ท้องถิ่น โดยการจัดตั้งศูนย์วัฒนธรรมนิทัศน์และพิพิธภัณฑ์เมืองเชียงราย ๗๕๐ ปี เพื่อร่วมฉลองเมืองเชียงราย ๗๕๐ ปี และเป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น วิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรมล้านนา และชนเผ่าชาติพันธุ์ต่างๆในจังหวัดเชียงราย หอวัฒนธรรมเชียงราย หอศิลป์ถิ่นล้านนา พิพิธภัณฑ์เมืองเชียงราย ข่วงเมือง และหอสมุด ๑ ล้านแล่ม รวมทั้งโครงการปรับปรุงเส้นทางเดินเท้า บริเวณแหล่งเรียนรู้และสถานที่ท่องเที่ยวกลางใจเมืองให้เป็นเส้นทางเดินเท้า เพื่อการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมในเมืองเชียงราย เพื่อให้สถานศึกษาในจังหวัดเชียงรายและจังหวัดใกล้เคียงมีแหล่งเรียนรู้ทาง วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น วิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรมล้านนา และชนเผ่าชาติพันธุ์ต่างๆ ในจังหวัดเชียงราย อันจะเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณค่าอีกแห่งหนึ่งของประเทศ

          ภายในศูนย์วัฒนธรรมนิทัศน์และพิพิธภัณฑ์เมืองเชียงราย ๗๕๐ ปี ประกอบด้วยแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น วิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรมล้านนา และชนเผ่าชาติพันธุ์ต่างๆในจังหวัดเชียงราย อาทิเช่น

 

หอประวัติเมืองเชียงราย

          หอประวัติเมืองเชียงราย เป็นส่วนหนึ่งภายในศูนย์วัฒนธรรมนิทัศน์และพิพิธภัณฑ์เมืองเชียงราย ๗๕๐ ปี โดยการปรับปรุงอาคารหอประชุมเม็งรายอนุสรณ์เดิม จัดขึ้นเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านภูมิหลังของท้องถิ่น พัฒนาการทางสังคม ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ในส่วนของการจัดแสดงนิทรรศการภายในได้จัดแสดงเนื้อหานับตั้งแต่ยุคสมัยก่อน ประวัติศาสตร์ ยุคของการสร้างบ้านเมือง การเปลี่ยนแปลง จนกระทั่งเป็นเมืองเชียงรายในปัจจุบัน นอกจากนั้นยังจัดแสดงเรื่องราววิถีชีวิตภูมิปัญญา การเมืองการปกครองและเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมอันน่าภูมิใจของคนเชียงราย ซึ่งทั้งหมดนี้นำเสนอด้วยแบบจำลองผสานสื่อที่ทันสมัย ทั้งสไลด์ วีดีทัศน์ ซอฟแวร์ หุ่นจำลอง บอร์ดกราฟฟิค และภาพประกอบคำบรรยายที่ทันสมัยสวยงามน่าสนใจ และง่ายต่อการเรียนรู้โดยมีการจัดแสดงนิทรรศการภายในเป็น ๙ โซน

 

โซนแอ่วเยือนหอประวัติเมือง(ส่วนต้อนรับประชาสัมพันธ์)
เจ้าหน้าที่แนะนำรายละเอียดของแต่ละส่วนในการจัดแสดง

 

โซนที่ ๑ ก่อร่างสร้างเมืองเชียงราย
          กล่าวถึงตำนานเมืองพญานาค การค้นพบวัฒนธรรมหิน ยุคสังคมเกษตรกรรม ยุคสังคมล่าสัตว์ ยุคแคว้นโยนกไชยบุรีศรีช้างแสน ฯลฯ
          การเริ่มต้นด้วยคำถาม ให้ผู้เยี่ยมชมรับรู้ชวนค้นหาข้อมูล และติดตามข้อมูลที่แสดงให้หาคำตอบในโซนต่อไป มีการจัดแสดงข้อมูลคำถาม/ตอบ และตอบโต้ด้วยคอมพิวเตอร์ระบบทัชสกรีน

 

โซนที่ ๒ ร่องรอยไหนในถิ่นฐาน
          มีการจัดแสดงหลักฐานการค้นพบทางประวัติศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องกับถิ่นฐานในอดีตที่ได้มีการค้นพบ ในทางโบราณคดี ในรูปแบบของการแสดงจำลองวัตถุจริง และให้ข้อมูลด้วยสื่อมัลติมีเดีย
          ต่อเนื่องจากโซนที่ ๑ กล่าวถึงยุคประวัติศาสตร์ก่อนสมันอาณาจักร ยุคแคว้นเชียงราย(มังราย) ยุคสมัยอาณาจักรล้านนา ราชวงค์มังราย ยุคสมัยประเทศราชของพม่า ยุคฟื้นม่าน ยุคประเทศราชของสยาม เวียงกุมกาม อาณาจักรหริภุณไชย การสร้างเวียงเชียงราย เมืองหิรัญนครเงินยาง เวียงปรึกษา แคว้นโยนกนาคนคร นอกจากนั้นยังแสดงเกี่ยวกับโบราณวัตถุที่ค้นพบในแต่ละยุค ฯลฯ

 

โซนที่ ๓ เล่าแจ้งแถลงไข
         ในห้องนี้จะเป็นเธียร์เตอร์สำหรับ ๓๒ ที่นั่ง สำหรับการบรรยายและฉายภาพโดยเครื่องโปรเจคเตอร์ไปยังจอภาพบนเวทีด้านหน้า โดยเล่าเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาเมืองเชียงราย และพญามังรายมหาราช ความยาว ๑๑.๔๕ นาที

 

โซนที่ ๔ เมืองโบราณ อาณาจักรล้านนา
          มีการจัดแสดงหุ่นจำลอง พื้นที่ภูมิประเทศของจังหวัดเชียงราย และอาณาเขตโดยรอบ รวมทั้งหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในการสร้างเมือง
          ในบริเวณนี้จะมีการแสดงหุ่นจำลองพื้นที่ภูมิประเทศของจังหวัดเชียงราย และอาณาเขตโดยรอบ รวมทั้งหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ไม่ว่าเป็นเครื่องปั้นดินเผา พับสา แสดงเมืองโบราณแห่งอาณาจักรล้านนา ร่องรอยประตูเมืองและกำแพงเมือง แหล่งเตาเวียงกาหลง กฏหมายมังรายศาสตร์

 

โซนที่ ๕ พญามังรายมหาราช
          ในโซนนี้จะมีการจัดแสดงพระรูปจำลอง พระราชประวัติของพญามังรายมหาราช การสถาปนาอาณาจักรล้านนา ลำดับกษัตริย์ราชวงค์มังราย ฯลฯ

 

โซนที่ ๖ สู่เมืองเชียงราย
          ในโซนนี้กล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงจากเวียงไชยบุรี สู่หิรัญนครชัยบุรีศรีเชียงแสน การตกเป็นเมืองขึ้นของพม่า จนกระทั่งกลับสู่อิสรภาพ เมืองพันธุมติรัตนอาณาเขต มณฑลพายัพ ประกาศยกเมืองเชียงรายเป็นหัวเมืองจัตวารวมอยู่ในมณฑลพายัพ หอระมานหรือตราประจำเมืองในอดีต จนพัฒนารูปแบบการปกครองจนแบ่งออกเป็น ๑๘ อำเภอ นอกจากนั้นยังแสดงประวัติความเป็นมาของแต่ละอำเภอ รวมถึงความรู้เกี่ยวกับสะดือเมืองอย่างละเอียด ประวัติเกี่ยวกับพระอารามหลวง อันได้แก่ วัดพระแก้ว วัดพระสิงห์ วัดเจ็ดยอด ประตูเมืองเชียงราย จำนวน ๑๒ ประตู ความรู้เกี่ยวกับทักษา ทักษาตามวันเกิด ฯลฯ

 

โซนที่ ๗ ความรู้อยู่รอบตัว
          แสดงเกี่ยวกับศาสนสถานสำคัญของเมืองเชียงราย ได้แก่ประวัติของวัด ๑๐ วัด และพระธาตุ ๙ จอม การจัดแสดงสื่อให้ผู้เข้าชมเห็นถึง การหาความรู้ มองเห็นคุณค่าของประวัติศาสตร์จากสิ่งรอบตัว และบริเวณที่คุ้นเคย โดยจะเสริมทักษะในการสังเกต โดยการทดสอบกับชุดคอมพิวเตอร์มัลติมีเดี่ยที่จัดเตรียมไว้ก่อนบริเวณทางออก

 

โซนที่ ๘ ห้องสมุดหอประวัติ
          มีการตกแต่งห้องหนังสือในลักษณะร่วมสมัย การตกแต่งแบบคลาสสิค แต่ยังมีอุปกรณ์บริการที่ทันสมัย เอื้ออำนวยในการค้นคว้าได้อย่างรวดเร็ว ฯลฯ

 

ศูนย์วัฒนธรรมนิทัศน์และพิพิธภัณฑ์เมืองเชียงราย ๗๕๐ ปี
เปิดให้บริการวันจันทร์ - วันศุกร์ (ฟรี!!! ไม่เสียค่าเข้าชม)
และวันหยุดนักขัตฤกษ์
หยุดวันเสาร์และวันอาทิตย์
เวลาทำการ  09.00 - 17.00 น.

โทรศัพท์/โทรสาร : 053-601760

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ศูนย์วัฒนธรรมนิทัศน์และพิพิธภัณฑ์เมืองเชียงราย ๗๕๐ ปี
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ถนนอุตรกิจ ตำบลรอบเวียง อำเถอเมือง จังหวัดเชียงราย

 

nayokNew   

นางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

ผลการปฏิบัติงานนายก2
ITALogo1
salary
m5
QA
livechart

b1

Commu
ศูนย์เยาวชน65
หน้าเว็บ PDPA

สถิติผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday1323
mod_vvisit_counterYesterday3810
mod_vvisit_counterThis week9729
mod_vvisit_counterLast week16637
mod_vvisit_counterThis month43375
mod_vvisit_counterLast month65221
mod_vvisit_counterAll days6132221

Online Now: 75
Your IP: 3.236.83.14
,
Today: June 21, 2024

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง