การส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

หน่วยงานภายใน

SP
CHNG
SSA
LK
KK
YS
SK
PNG
KJ
SS
123
PN

งานบริการประชาชน

 
dumrong01

ประกาศรับสมัคร/โอนย้าย

ประกาศข่าวประชาสัมพันธ์

แนะนำเว็บไซต์

 
 
 

ITAPAO 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

 

O1

โครงสร้าง

    - แผนภูมิแสดงโครงสร้างและการแบ่งส่วนราชการบริหารงาน

    - แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง

 

 

O2

ข้อมูลผู้บริหาร

     - ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

    - สมาชิกสภา

    - หัวหน้าส่วนราชการ

 

O3

อำนาจหน้าที่

    - อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

    - อำนาจหน้าที่ของส่วนราชการภายใน

 

O4

แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

O5

ข้อมูลการติดต่อ

O6

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

    - กฎหมาย ระเบียบ พรบ. กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง

 

การประชาสัมพันธ์

O7

ข่าวประชาสัมพันธ์

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

O8

Q&A

     - กระดานสนทนา

    - Facebook

    

O9

Social Network

     - Facebook

    

O10

แผนดำเนินงานประจำปี

O11

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน 

 - รายงานติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ประจำปีงบ ๒๕๖๔

 

O12

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

การปฏิบัติงาน

O13

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

    คู่มือการปฏิบัติงาน (การเสนอโครงการเพื่อขอรับงบประมาณจากอบจ.)

   - คู่มือการปฏิบัติงานกองการเจ้าหน้าที่  

   - คู่มือปฏิบัติงาน (การลาและการลาออกจากราชการ)

   - คู่มือการปฏิบัติงาน (เรื่องร้องเรียนการทุจริตฯ)

   - คู่มือการปฏิบัติงาน (ฝ่ายบัญชี)

   - คู่มือการปฏิบัติงาน (ฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้)

   - คู่มือการปฏิบัติงาน (ฝ่ายการเงิน)

 

การให้บริการ

O14

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

   - ข้อมูลติดต่อราชการ

   - ขั้นตอนการบริการประชาชน

   - ข้อปฏิบัติการใช้สนามกีฬากลาง

   - ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย การเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด

 

O15

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

    - ข้อมูลสถิติการให้บริการศูนย์บูรณาการการเรียนรู้และนันทนาการ

   - ข้อมูลสถิติการให้บริการศูนย์การเรียนรู้

   - ข้อมูลสถิติการให้บริการหอประวัติเมืองเชียงราย 750 ปี

   - ข้อมูลสถิติการให้บริการพิพิธภัณฑ์ภาพเจียงฮาย

   - ข้อมูลการให้บริการ(กองคลัง)

   - ข้อมูลสถิติการให้บริการ(กองแผนฯ)

   - แบบรายงานผู้มาติดต่อราชการและศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

   - ข้อมูลสถิติการให้บริการ(คลินิกเซนเตอร์)

 

O16

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

   รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ(ด้านบุคลากร)

   - รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ(แผนการดำเนินงาน)

   - รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ(มัคคุเทศก์อาสา)

 

O17

E-Service

   - แบบยื่นชำระภาษีและค่าธรรมเนียม

   - ระบบรายงานผลการเรียน (ระดับชั้นประถม)

   - ระบบรายงานผลการเรียน (ระดับชั้นมัธยม)

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

O18

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

O19

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 6 เดือน

O20

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

    - รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ๑ 

    - รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ๒

    - รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ๓

    - รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ๔

 

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O21

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

     แผนการจัดซื้อ-จัดจ้าง

     - แผนการจัดหาพัสดุ

 

O22

ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

    ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

   - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

   - ประกาศราคากลางและวิธีดำเนินคำนวณราคากลางในการจัดซื้อ-จัดจ้าง

   - สัญญาจ้าง สัญญาซื้อขาย

 

O23

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

   - ผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน

 

O24

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O25

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล(เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ2564)

  - นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล(แผนพัฒนาบุคลากร2564)

  - นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล(แผนพัฒนาบุคลากร2564-2566)

  - นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล(ประกาศฯนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล) 

    แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ

O26

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

O27

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

     - การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

     - การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

     - การพัฒนาบุคลากร

     - การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

     - การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

 

O28

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใสการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

O29

แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O30

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O31

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

O32

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

- การแจ้งข่าวร้องเรียน/ร้องทุกข์

- การแจ้งข่าวร้องเรียนทุจริต

 

O33

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

O34

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

 - ประกาศเจตจำนงสุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมมาภิบาล

 

 

O35

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

O36

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

  - การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี(แผนการบริหารความเสี่ยงการป้องกันการทุจริต)

 

O37

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

O38

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

  - การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร(โครงการฯป้องกันประโยชน์ทับซ้อน)

  - การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร(นายกฯพบปะและชี้แนะแนวทางในการปฏิบัติราชการ)

  - ประกาศฯจริยธรรมของข้าราชการฯ ประจำปี 2564

  - ค่านิยมพื้นฐาน

 

แผนป้องกันการทุจริต

O39

 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

O40

 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี รอบ 6 เดือน

 

O41

 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต

  - รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

 

ตัวชี้วัดย่อย 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริตมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

O42

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

- คำสั่งคณะทำงาน ITA อบจ.เชียงราย

- มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

รายงานการประชุมฯและมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

 

 

O43

 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

 

nayokNew   

นางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

ผลการปฏิบัติงานนายก2
ITALogo1
salary
m5
QA

b1

Commu
ศูนย์เยาวชน65
หน้าเว็บ PDPA

สถิติผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday375
mod_vvisit_counterYesterday1426
mod_vvisit_counterThis week375
mod_vvisit_counterLast week11532
mod_vvisit_counterThis month24292
mod_vvisit_counterLast month70422
mod_vvisit_counterAll days5982837

Online Now: 21
Your IP: 44.200.27.215
,
Today: April 14, 2024